Chat with us, powered by LiveChat
Twój Wybór Nr 1 dla inspekcji w nadbrzeżnych Chinach!
English| Português| Русский| Español| Français| Polish| German| Italiano| 日本の言語| عربي

Below translation is finished through Google’s translation service, and might have inaccurate expression. It serves only as reference for your easier understanding.

Kontakt

  • Tel:

    +86-20-89089928 +86-20-89089938 +86-20-89089968

  • Fax:

    +86-20-89089025

  • Strona:

    www.v-trust.com

  • Please click HERE to get more email contacts for specific product lines.
ISO9000


ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) – to organizacja pozarządowa zrzeszająca krajowe organizacje normalizacyjne. Przygotowaniem międzynarodowych standardów zajmują się komitety techniczne. Każda organizacja członkowska ma prawo być reprezentowana w komitetach, których pracą jest zainteresowana. Organizacje międzynarodowe, rządowe i poza-rządowe również uczestniczą w pracach. ISO współpracuje blisko z Międzynarodową Komisją Elektrotechniczną (IEC) z zakresu technik elektrycznych i elektronicznych oraz dziedzin z nimi związanych. ISO9001 ma następujące ramy:

1. Zakres
1.1 Postanowienia ogólne
    Niniejszy Standard Międzynarodowy określa wymagania, jakie powinien spełniać system zarządzania jakością w przypadku gdy organizacja
    a) Potrzebuje zademonstrować umiejętność konsekwentnego dostarczania produktów, które spełniają wymagania klientów oraz odpowiednich wymagań ustawowych
    b) Ukierunkowana jest na polepszenie zadowolenie klientów poprzez efektywne wdrożenie systemu, w tym systemu ciągłego doskonalenia oraz zapewnienia zgodności z wymaganiami klienta oraz odpowiednich przepisów.
1.2 Zastosowanie
    Wszystkie wymagania niniejszych Standardów Międzynarodowych są uniwersalne i mogą być zastosowane w każdej organizacji niezależnie od rodzaju, rozmiaru oraz dostarczanych produktów.
    Jeżeli jakiekolwiek wymaganie(a) niniejszych Standardów Międzynarodowych nie da się zastosować z uwagi na naturę organizacji i jej produktu, należy traktować to jako wyjątek.

2. Nawiązanie do normy
Niniejszy dokument normujący obejmuje warunki, które, przez nawiązania w niniejszym tekście, stanowią klauzule niniejszej Specyfikacji Technicznej.

3. Terminy i definicje
Dla celów niniejszego Standardu Międzynarodowego, mają zastosowanie terminy i definicje podane w ISO 9000.

4. System zarządzania jakością
Organizacja stworzy, udokumentuje, wprowadzi w życie oraz utrzyma system zarządzania jakością oraz będzie ciągle ulepszać jego efektywność zgodnie z wymaganiami niniejszego Standardu Międzynarodowego.
4.1 Wymagania ogólne
4.2 Wymagania dokumentacyjne
    Organizacja stworzy oraz wprowadzi zbiór procedur

5. Odpowiedzialność Kierownictwa Organizacji
Kierownictwo wyższego szczebla dostarczy dowodów swojego zaangażowania do stworzenia oraz wprowadzenia systemu zarządzania jakością oraz ciągłego jego ulepszania poprzez
5.1 Zaangażowanie Kierownictwa
5.2 Ukierunkowanie na klienta
5.3 Politykę jakościową
5.4 Planowanie
    Kierownictwo wyższego szczebla zapewni powstanie celów jakościowych, również dla wymagań produktów, dla odpowiednich funkcji oraz na odpowiednich poziomach organizacji. Cele jakościowe powinny być wymierne oraz zgodne z polityką jakości.
5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia oraz komunikacja
    Kierownictwo wyższego szczebla zapewni zdefiniowanie oraz rozpowszechnienie odpowiedzialności oraz uprawnień w organizacji.
5.6 Rewizja Kierownictwa
    Kierownictwo wyższego szczebla dokona rewizji systemu zarządzania jakością firmy w planowanych odstępach czasu by zapewnić jego ciągłą adekwatność oraz efektywność. Rewizja ta weźmie pod uwagę ocenę możliwości unowocześnienia oraz potrzebę zmian systemu, w tym politykę jakości oraz cele jakościowe.

6. Zarządzanie zasobami
Organizacja zdeterminuje oraz dostarczy odpowiednie zasoby potrzebne do
    a) implementacji i utrzymania systemu zarządzania jakością oraz nieustannego wdrażania uprawnień jego efektywności oraz
    b) zwiększenia satysfakcji klientów poprzez spełnienie ich wymagań.
6.1 Dostępność zasobów
6.2 Zasoby ludzkie
6.3 Infrastruktura
6.4 Środowisko pracy

7. Realizacja produktu
Organizacja planuje oraz opracowuje procesy potrzebne do realizacji produktu. Planowanie realizacji produktu musi być zgodne z wymaganiami innych procesów systemu zarządzania jakością.
7.1 Planowanie realizacji produktu
7.2 Procesy powiązane z klientem
7.3 Wzornictwo i rozwój
7.4 Zaopatrzenie
7.5 Produkcja i wykonywanie usług
7.6 Kontrola urządzeń monitoringu oraz pomiaru

8.Pomiar, analiza oraz doskonalenie
Organizacja planuje oraz wprowadza monitoring, pomiary, analizy oraz procesy doskonalenia potrzebne
    a) ukazaniu adekwatności produktu
    b) zapewnieniu adekwatności systemowi zarządzania ryzykiem oraz
    c) by bezustannie doskonalić efektywność systemu zarządzania jakością.
    W zakres ten wchodzi określenie odpowiednich metod, w tym technik statystycznych oraz zakres ich użycia.
8.1 Ogólne
8.2 Monitoring i pomiar
8.3 Kontrola nieadekwatnego produktu
8.4 Analiza danych
8.5 Doskonalenie