Chat with us, powered by LiveChat
Twój Wybór Nr 1 dla inspekcji w nadbrzeżnych Chinach!
English| Português| Русский| Español| Français| Polski| 日本語| Deutsch| Italiano| عربي

Below translation is finished through Google’s translation service, and might have inaccurate expression. It serves only as reference for your easier understanding.

Kontakt

  • Tel:

    +86-20-89089928 +86-20-89089938 +86-20-89089968

  • Fax:

    +86-20-89089025

  • Strona:

    www.v-trust.com

  • Please click HERE to get more email contacts for specific product lines.

Warunki Ogólne


1. Postanowienia wstępne
1.1 Wszystkie usługi oferowane przez V-Trust Inspection Service Co. Ltd (dalej nazywanym „V-Trust”) są ustalone według poniższych ogólnych warunków (które stoją w wyższości do wszelkich innych warunków sprzedaży), o ile nie zostały one inaczej uzgodnione w formie pisemnej przez V-Trust.

1.2. Usługi wykonywane przez V-Trust w imieniu osoby indywidualnej lub prawnej zlecającej ich wykonanie będą wykonane przy wykorzystaniu technik i procesów, które umożliwiają niezależne, bezstronne oraz obiektywne podejście. Wynik końcowy usług będzie miał charakter certyfikatu lub dokumentu (dalej nazywanym „raportem”) ukazującym zbiór informacji, jakie V-Trust został wynajęty by pozyskać oraz będzie dostarczony w formie faksu, dokumentu drukowanego lub jako raportu online.

1.3. Żadna inna strona oprócz Klienta nie ma prawa instruować V-Trust, szczególnie w zakresie zleconych inspekcji lub dostarczenia raportu, o ile nie została autoryzowana przez Klienta.

2. Wykonanie usług
V-Trust jako niezależna trzecia strona dostarcza informacje w formie weryfikacji lub rekomendacji w celu zapobieganiu ryzyka, na jakie beneficjent usług jest narażony oraz w formie zapewnienia jakości ich produktów. Do usług V-Trust (dalej nazywane „usługami”) należy (ale nie ogranicza się do) następująca działalność:
2.1 Inspekcja Podczas Produkcji (IPP)
2.2 Inspekcja Przedprodukcyjna (IP)
2.3 Nadzór Załadunku (NZ)
2.4 Monitoring Produkcji (MP)
2.5 Sprawdzanie Próbek
2.6 Audyt Fabryki (AF)
2.7 Audyt Warunków Socjalnych (AWS)
2.8 Audyt Uwierzytelniający (AU)
2.9 Audyt Kredytowy
2.10 Testy Laboratoryjne


3. Zobowiązania V-Trust
3.1 V-Trust rezerwuje sobie prawo akceptacji bądź odrzucenia zlecenia wykonania usługi ani nie może być zmuszone zaakceptować lub być odpowiedzialnym odrzucenia zlecenia wykonania usług w przypadku produktów:
- wychodzących poza zakres działalności i specjalizacji
- stwarzających problemy geograficznej dostępności, tj. wykonania usługi lub znalezienia produktów w strefach ograniczonej dostępności, strefach zamkniętych lub trudno dostępnych
- wymagających od V-Tust uzyskania specjalnych pozwoleń np. pozwoleń rządowych.

3.2. V-Trust zobowiązuje się wykonać zaakceptowane usługi w sposób profesjonalny oraz w uzgodnionych ramach czasowych w zgodzie z odpowiednią profesjonalną praktyką oraz z:
- specjalnymi instrukcjami Klienta podanymi podczas zamawiania usługi oraz potwierdzonymi przez V-Trust – zakres uprawnień powinien zostać podpisany przez Klienta i V-Trust w terminie, a w przypadku braku takich instrukcji:
- wszelkimi ważnymi profesjonalnymi standardami, zwyczajami handlowymi, zastosowaniem oraz praktyką
- takimi metodami, które V-Trust uzna za odpowiednie technicznie, operacyjnie lub/i finansowo.

3.3 V-Trust dokona wszelkich starań w wyborze oraz przydziale personelu.

4. Zobowiązania Klienta
Klient zobowiązuje się:

4.1 Zapewnić V-Trust dostęp do materiałów, na podstawie których będzie wykonywana usługa.

4.2 Dostarczyć V-Trust wszelkie niezbędne informacje oraz próbki, jak również dokumenty potrzebne do wykonania zleconej usługi poza ogólnie dostępnymi dokumentami tj. kodami i standardami w terminie nie późniejszym niż 48 godzin przed datą wykonania usługi, bezpośrednio lub poprzez dostawców lub agentów Klienta.

4.3 Zapewnić V-Trust dostarczenie adekwatnych instrukcji oraz uwag w odpowiednim czasie by ułatwić właściwe wykonanie żądanych usług.

4.4 Poinformować V-Trust o dacie, w której usługa ma się rozpocząć lub wznowić, jak również o ważnych datach wpływających na towar(y), które są przedmiotem usługi.

4.5 Dostarczyć V-Trust wszelkiej pomocy w postaci odpowiednich instrukcji, informacji, dokumentów, warunków bezpieczeństwa związanych z warunkami pracy, wymaganego sprzętu oraz prawa dostępu (jeżeli potrzeba).

4.6 Dostarczyć dokumenty potwierdzające współpracę pomiędzy Klientem a stronami trzecimi lub dokumenty stron trzecich – jeżeli otrzymane przez V-Trust stanowią tylko źródło informacji i nie rozszerzają ani nie ograniczają zakresu usług lub zobowiązań zaakceptowanych przez V-Trust.

5. Fakturowanie, opłaty oraz płatność
Podczas płatności prosimy „Tytułem przelewu” wpisać numer faktury V-Trust jak również używać go w tytułach maili. Klienci proszeni są uiścić opłaty inspekcyjne lub audytowe przynajmniej 2 dni przed datą inspekcji/audytu. Klienci zlecający co najmniej 20 kontroli miesięcznie mają możliwość podpisania umowy na opłaty miesięczne.

5.1 W przypadku odwołania wykonania usługi V-Trust przez Klienta w ciągu 24 godzin od jej daty wykonania, opłata za usługę będzie pobierana w pełnej wysokości.

5.2 W przypadku gdy wykonanie lub dokończenie wykonania usługi przez V-Trust jest niemożliwe z przyczyn od V-Trust niezależnych, wliczając przypadek rozwiązania umowy w trakcie trwania usługi z jakichkolwiek przyczyn nie związanych z V-Trust, Klient zgadza się:
      5.2.1 Zwrócić wszelkie poniesione koszty związane z zamówioną usługą
      5.2.2 Uiścić odpowiedni procent opłat za usługi już wykonane oraz zwolnić V-Trust z odpowiedzialności za usługi wykonane częściowo lub wcale.

5.2.2 Uiścić odpowiedni procent opłat za usługi już wykonane oraz zwolnić V-Trust z odpowiedzialności za usługi wykonane częściowo lub wcale.

6. Odpowiedzialność I odszkodowania
6.1 Ograniczona odpowiedzialność
      6.1.1 V-Trust nie występuje w roli ubezpieczyciela, ani gwaranta oraz wyrzeka się takich kompetencji. Klienci wymagający gwarancji przeciwko stracie lub szkodzie powinni zgłosić się do odpowiednich instytucji.
      6.1.2 Zgodnie z instrukcjami Klienta zaakceptowanymi przez V-Trust (określonymi w zakresie uprawnień), V-Trust dostarcza raport opisujący stwierdzone fakty w zakresie instrukcji otrzymanych przez Klienta oraz na podstawie dokumentów i informacji przekazanych przez Klienta (paragraf §4 powyżej), jakkolwiek V-Trust nie jest zobowiązany ujawniać faktów lub innych informacji będących poza specyficznym zakresem wykonywanych działań.
      6.1.3 Udzielane przez V-Trust informacje pozostają tylko i wyłącznie w związku z dokumentami i informacjami dostarczonymi przez Klienta, przez co V-Trust nie może być odpowiedzialny jeżeli informacje jakie otrzymał były niekompletne lub błędne.
      6.1.4 V-Trust nie podejmuje odpowiedzialności w przypadku otrzymania błędnych informacji od stron trzecich.
      6.1.5 V-Trust zobowiązuje się dokonać wszelkich starań podczas wykonywanych usług, stąd przyjmuje odpowiedzialność tylko w przypadku zaniedbania lub braku należytej staranności w wykonywaniu zadań udowodnione przez Klienta.

6.2 Odszkodowanie
      6.2.1 W przypadku posądzenia V-Trust o odpowiedzialność w odniesieniu do straty, szkody lub wydatków jakiejkolwiek natury i w jakikolwiek sposób powstałej, odpowiedzialność V-Trust w żadnym wypadku nie może przekroczyć 15-krotności (15-krotności w przypadku inspekcji poprzedzonych próbką, 5-krotności w przypadku inspekcji nie poprzedzonych próbką) całkowitej sumy uiszczonych opłat za usługi, których roszczenie dotyczy.
      6.2.2 Dodatkowo, w przypadku usługi inspekcji przedwysyłkowej:
Jeżeli mniej niż 100% produkcji jest zakończone, nasza odpowiedzialność ogranicza się tylko i wyłącznie do ilości dóbr gotowych w dniu inspekcji. Raport nie potwierdza wysyłki towaru.
      6.2.3 Klient gwarantuje oraz udzieli odszkodowania V-Trust oraz ich pracownikom, agentom lub podwykonawcom w przypadku roszczeń stron trzecich wynikłych ze straty, szkody lub wydatków powstałych z przyczyn nieprzewidywalnych warunków naturalnych związanych z wykonaniem lub zaniechaniem wykonania usług(i), do maksymalnej wysokości opisanej w punkcie 6.2.1.

6.3 Roszczenie musi zostać zgłoszone w siedzibie głównej zlokalizowanej przy 10/F, Canton Fair Tower, 679 Fengpu Road, Pazhou, Guangzhou, Chiny. Tel: +86-20-89089880, Fax: +86-20-89089925, w ciągu 7 dni od dnia powstania szkody lub trzech miesięcy od momentu zakończenia usługi V-Trust.

7. Wypowiedzenie
V-Trust ma prawo automatycznie wypowiedzieć lub zawiesić wykonywanie usług w przypadku gdy

7.1 Klient dopuści się poważnego naruszenia własnych zobowiązań niniejszych warunków lub/i zakresu uprawnień oraz zaniecha ich naprawienia (jeżeli możliwe) w ciągu 10 dni od otrzymania powiadomienia przez V-Trust. Do poważnych naruszeń zalicza się, ale nie ogranicza do umyślne i zamierzone naruszenia przez Klienta zobowiązań niniejszego kontraktu.

7.2 Klient jest niewypłacalny lub nie jest w stanie spłacić swoich długów, zawieszony w płatnościach, zwołuje spotkanie z lub układa się z wierzycielami, jest w stanie upadłości lub w trakcie postępowania upadłościowego (z innych powodów niż rzeczywista fuzja, reorganizacja lub restrukturyzacja), powstała rezolucja w sprawie lub jest w stanie likwidacji, lub wyznaczenia zarządcy/ nadzorcy sądowego sprawującego władzę nad majątkiem Klienta, lub gdy V-Trust znajduje się w podobnym stanie w konsekwencji długów.

8. Postanowienia dodatkowe
8.1 V-Trust lub/ i jego filie lub/ i spółki oraz Klient postanawiają nie ujawniać żadnej stronie trzeciej informacji poufnych uzyskanych od drugiej strony związanych z wykonaniem usług V-Trust.

8.2 Raport odzwierciedla fakty zaobserwowane w czasie oraz miejscu wykonania usługi. Raport ten nie zwalnia sprzedawcy lub/ i dostawcy z ich prawnych zobowiązań wobec Klienta.

9. Zastosowanie, obowiązujące prawo, jurysdykcja oraz rozstrzyganie sporów

9.1 O ile nie sprecyzowane inaczej, niniejsze warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z Prawem Chińskim.

9.2 Wszelkie spory lub różnice wszelkiego rodzaju pomiędzy stronami wynikające lub powstające w trakcie wykonywania usług będą rozstrzygane przez zwykłą jurysdykcję sądów w Guangzhou, w Chinach.